Verifying the compatibility of components’ ports upon specification

Title: Verifying the compatibility of components’ ports upon specification
Authors: Nguyen, Hoang Ha
Tran, Thi Mai Thuong
Keywords: CBSE
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHCN
Abstract: We propose in this paper an approach for verifying the com- patibility between components’ ports upon specification. In component software development, ports are the points of interaction between components. The connection between ports must satisfy some constraints. We determine these constraints and propose to use the B method and its support tools for verifying the compatibility between ports in a component model.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14542
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Impacts of climate change on agro-ecological landscapes in the coastal area of the thai binh province (Vietnam) using the delphi technique

Estimating a Taylor rule for Vietnam: An approach using Johansen Cointegration method

Bảo vệ quyền con người của người chưa thành niên phạm tội bằng chế định hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam (Qua thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang)