CONSTRUCTING A BAYESIAN BELIEF NETWORK TO GENERATE LEARNING PATH IN ADAPTIVE HYPERMEDIA SYSTEM

Title: CONSTRUCTING A BAYESIAN BELIEF NETWORK TO GENERATE LEARNING PATH IN ADAPTIVE HYPERMEDIA SYSTEM
Authors: Nguyen, Viet Anh
Nguyen, Viet Ha
Ho, Si Dam
Keywords: Bayesian Network
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHCN
Abstract: There are many methods and techniques which have been promoted to develop adaptive hypermedia systems [1]. Our model approach [2], generating adaptive courses based on learner’s profile which learner’s includes background, skills, style...etc. One of important steps in our model is to generate learning path adaptive for each learner. In this paper, we promote an algorithm based on shortest path search algorithm to evaluate learning object (LO) based on its attributes [3] and constructed a Bayesian Belief Network (BBN) to generate learning path for each learner.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14541
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thực hiện pháp luật của đại biểu Quốc hội trong việc tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân

Estimating a Taylor rule for Vietnam: An approach using Johansen Cointegration method

Bảo vệ quyền con người của người chưa thành niên phạm tội bằng chế định hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam (Qua thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang)